دسته
اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان چهارمحال و بختياري
ايران در يك نگاه
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 115359
تعداد نوشته ها : 44
تعداد نظرات : 15

بام ایران

Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

آبشار آتشگاه در ۱۹۰ كيلومتري شهركرد و در ۴۰ كيلومتري شهر لردگان در دره‌اي روح افزا به طول ۲ كيلومتر قرار گرفته است. مسير اين آبشار از محل چشمه تا اتصال به رودخانه خرسان را فضاي سرسبز از انواع درختان و گياهان جنگلي فراگرفته است. شيب زياد و پستي و بلندي هاي دره، آبشارهاي كوچك متعددي را ايجاد كرده است.

آبشار آتشگاه - چهارمحال بختياري - ايرانگردي

مسير اين ابشار از محل چشمه تا اتصال به رودخانه خرسان را فضاي سرسبز و بي نظيري از انواع درختان و گياهان جنگلي فراگرفته است.

آبشار آتشگاه - چهارمحال بختياري - ايرانگردي

رودخانه خرسان يكي از سرچشمه هاي اصلي رودخانه بزرگ كارون بوده و از ارتفاعات برفگير دنا و زاگرس مركزي در جنوب استان اصفهان و شمال كهگيلويه و بوير احمد سرچشمه گرفته و پس از الحاق چندين رود و چشمه ديگر در استان چهار محال بختياري وارد استان خوزستان ميگردد.

آبشار آتشگاه - چهارمحال بختياري - ايرانگردي


منبع:irantoorism.akairan.com

چهارشنبه شانزدهم 9 1390

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺣﺪود ۳۲۴۸ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲﻛﺸﻮر در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن‫ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﻓﺎﺻﻠﻪ ۱۶۲ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن ﻗﺮار‫دارد. از ﺷﺮق ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ و از ﻏﺮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن‫ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺷﻬﺮ ﻟﺮدﮔﺎن:

‫اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع 1800 ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ در داﻣﻨﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲﻛﻮه آﺛﺎر ﻋﺠﻢ ( آس ﺟﻢ و آب ﺑﺎغ‫در 31 درﺟﻪ و 25 دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و 50 درﺟﻪ و 45 دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲﻗﺮار دارد )و ﺷﺎﻣﻞ 4‫ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي، ﻓﻼرد، ﺧﺎﻧﻤﻴﺮزا و ﻣﻨﺞ اﺳﺖ. دﺷﺖ ﻟﺮدﮔﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ اي ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﻛﺎﻣﻼً‫ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﭼﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﺑﻠﻮط ﺑﻮده، ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﮔﺮداﮔﺮد ﺑﻠﻨﺪﻳﻬﺎي ﺷﻬﺮ را ﻫﻨﻮز ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﺑﻠﻮط ﻣﺰﻳﻦ‫ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﻗﻠﺐ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي زاﮔﺮس و در ﻣﻴﺎن ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺎرون داراي ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي‫ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ و ﺑﺎ ارزﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻲ ﮔﻤﺎن دﻳﺪار از اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮش آب و ﻫﻮا ﺳﺮاﺳﺮ‫ﻟﻄﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

‫وﺟﻪ ﺗﺴﻤﻴﻪ ﻟﺮدﮔﺎن:

‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن ﺑﻪﻫﺰاره ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﺑﺮ‫ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻧﺎم ﻟﺮدﮔﺎن ﺑﺎرﻫﺎ در ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮي آﺑﺎد و ﭘﺮ روﻧﻖ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻧﺎﺻﺮ‫ﺧﺴﺮو ﻗﺒﺎدﻳﺎﻧﻲ ﺿﻤﻦ دﻳﺪار از اﻳﻦ ﺷﻬﺮ در ﺳﻔﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد از ﻟﺮدﮔﺎن ﻧﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آورده اﺳﺖ.

اﻫﻢ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ- ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن:

‫آﺑﺸﺎر آﺗﺸﮕﺎه، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭘﺮوز، ﭼﺸﻤﻪ ﺳﻨﺪﮔﺎن، ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮم (ﻟﺮدﮔﺎن و ﻣﺎﻟﺨﻠﻴﻔﻪ)، ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﺑﻠﻮط‫ﻣﻨﻄﻘﻪ، رودﺧﺎﻧﻪﺧﺮﺳﺎن، اﻣﺎﻣﺰاده ﺷﻬﺴﻮار، ﺑﻨﺎي ﭼﺎرﻃﺎﻗﻲ ﻣﻨﺞ، اﻣﺎﻣﺰاده ﻣﻴﻞ ﺷﺎه ﺑﺎرز، ﺣﺎﺷﻴﻪ‫رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﺳﺎن، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ارﻣﻨﺪ و ﺑﺎرز، اﻣﺎﻣﺰاده ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه‫ﺳﺒﺰ ﻛﻮه، ﭼﺸﻤﻪﻣﻴﺸﺎن، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭼﻬﺎرﻃﺎق.

ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﻟﺮدﮔﺎن:

‫آﺑﺸﺎر آﺗﺸﮕﺎه، ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮم ﻟﺮدﮔﺎن، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ارﻣﻨﺪ، دﺷﺖ ﺷﻘﺎﻳﻖ ﺗﻨﮓ ﻻﺑﻴﺪ، ﺗﻨﮓ‫ﻣﺴﻦ

آﺑﺸﺎر آﺗﺸﮕﺎه:

‫اﻳﻦ آﺑﺸﺎر در ﻧﺰدﻳﻜﻲ روﺳﺘﺎي آﺗﺸﮕﺎه در دره اي زﻳﺒﺎ و دﻟﮕﺸﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل 3 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ، در205‫ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮ ﻛﺮد (ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن) و 45ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮ ﻟﺮدﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﺴﻴﺮ اﻳﻦ‫آﺑﺸﺎر ﭘﻮﺷﻴﺪه از اﻧﺒﻮه درﺧﺘﺎن ﻛﻬﻨﺴﺎل ﺑﻠﻮط، ﮔﺮدو و ﭼﻨﺎر اﺳﺖ. ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي ﻫﺎ و‫آﺑﺸﺎرﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ، زﻳﺒﺎﺋﻲ آن را دو ﭼﻨﺪان ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻓﺮح‫ﺑﺨﺶ ﺑﺮاي ﺗﻔﺮج در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮم ﻟﺮدﮔﺎن:

‫ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮم در ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﻟﺮدﮔﺎن ﻗﺮار دارد. اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻛﺸﺎورزي ﻣﻨﻄﻘﻪﻳﻜﻲ از‫ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود. ﻣﻨﺎﻇﺮ زﻳﺒﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد، ﻓﻀﺎي‫ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺗﻔﺮﻳﺢ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ.

‫ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ارﻣﻨﺪ:

‫اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 52 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮ ﻟﺮدﮔﺎن واﻗﻊ اﺳﺖ. ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﺑﻠﻮط، رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮوﺷﺎن‫ارﻣﻨﺪ، و ﻣﺮاﺗﻊ ﻏﻨﻲ، از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ارﻣﻨﺪ اﺳﺖ. جرﻳﺎن داﺋﻤﻲ و ﭘﺮ آب رودﺧﺎﻧﻪ‫ارﻣﻨﺪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺴﺎﻋﺪي را ﺑﺮاي ورزش و ﻗﺎﻳﻘﺮاﻧﻲ و  ماﻫﻴﮕﻴﺮي اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

اﻣﺎﻛﻦ زﻳﺎرﺗﻲ و ﺳﻴﺎﺣﺘﻲ:

‫1- اﻣﺎﻣﺰاده ﭘﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ( ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 5 ﺟﺎده ﻟﺮدﮔﺎن رﻳﮓ)

‫2- اﻣﺎﻣﺰاده ﺟﻌﻔﺮ ( ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 4 ﺟﺎده ﻟﺮدﮔﺎن ﻣﻨﺞ()

‫3- اﻣﺎﻣﺰاده ﺑﻮﮔﺮ

‫ﺑﺨﺶ ﻓﻼرد:

‫ﺑﺨﺶ ﻓﻼرد در ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن ﻗﺮار دارد و از اﺗﺼﺎل ﻓﻼرد و ﭘﺸﺘﻜﻮه ﺗﺸﻜﻴﻞ‫ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺮﻛﺰ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ مﺎﻟﺨﻠﻴﻔﻪ ﻧﺎم دارد. ﻓﺎﺻﻠﻪ ي اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 55 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺗﺎ‫ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن160 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ. دﺷﺖ ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﭘﺮ آب ﻓﻼرد در ﻣﺠﺎورت ﻛﻮه ﻫﺎي زﻳﺒﺎ و ﭘﻮﺷﻴﺪه از‫ﺟﻨﮕﻞ، زﻳﺒﺎﻳﻲﻣﺴﺤﻮر ﻛﻨﻨﺪه اي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ.

‫ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي:

‫ﭼﺸﻤﻪ ﺳﻨﺪﮔﺎن، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭘﺮوز، ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮم ﻣﺎﻟﺨﻠﻴﻔﻪ، ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﺳﺎن ( در روﺳﺘﺎي‫دﻣﺎب)، ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻴﺸﺎن، ﭼﺸﻤﻪ ﭼﻴﺮَﻧﻮ، ﭼﺸﻤﻪ و اﻣﺎﻣﺰاده ﺷﻬﺮﻳﺎر

‫ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭘﺮوز:

‫اﻳﻦ ﭘﺎرك در ﻏﺮب ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻟﺨﻠﻴﻔﻪ و 55 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﺮق ﺷﻬﺮ ﻟﺮدﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﺎﻳﻪﺳﺎر ‫ﮔﺴﺘﺮده درﺧﺘﺎن ﻛﻬﻨﺴﺎل و ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﻚ ﻛﺸﻴﺪه ﭼﻨﺎر و آب ﮔﻮارا در ﻛﻨﺎر اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد در‫آن، ﻣﺤﻴﻄﻲ آرام و ﺟﺬاب را ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.

‫ﭼﺸﻤﻪ ﺳﻨﺪﮔﺎن:

‫اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎ آﺑﻲ ﮔﻮارا در 5 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﺮق ﻣﺎﻟﺨﻠﻴﻔﻪ و 60 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺮار دارد.‫اﻃﺮاف اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد درﺧﺘﺎن ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺳﺎﻳﻪ ﺳﺎر ﻣﺼﻔﺎي آن روزاﻧﻪ ﭘﺬﻳﺮاي ﻋﺪه زﻳﺎدي از‫ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

‫‫اﻣﺎﻛﻦ زﻳﺎرﺗﻲ و ﺳﻴﺎﺣﺘﻲ

 ‫1- اﻣﺎﻣﺰاده ﺣﺴﻦ (50 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﺮق ﻟﺮدﮔﺎن) اﻳﻦ اﻣﺎﻣﺰاده در ﻣﺴﻴﺮ ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭘﺮوز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

‫2- اﻣﺎﻣﺰاده اﺣﻤﺪ ﺷﻴﺮ ﻣﺮد(ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 50 ﺟﺎده ﺑﺎغ ﺑﻬﺰاد)

‫ﺑﺨﺶ ﻣ‪ﻨﺞ

‫ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺞ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻟﺮدﮔﺎن ( در 180 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن و 20 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺮﻛﺰ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن) و در ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﺨﺶ‫از دو دﻫﺴﺘﺎن ﻣﻨﺞ، اوره- ﺑﺎرز ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺣﺪود 78 ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً‫ﺑﻠﻮط و ﺑﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه اي را ﺑﺮاي ﻣﺮدم و ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻮﻳﮋه در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ. اﻳﻦﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺟﻮي ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻠﻲ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﺎﺣﺘﻲ ﻛﺎرون 3و4 ﭘﺬﻳﺮاي ﻣﺴﺎﻓﺮان زﻳﺎدي از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻫﻤﺠﻮار ﻣﻲ‫ﺑﺎﺷﺪ.

‫ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي:

‫1- ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭼﻬﺎرﻃﺎق

2- درﻳﺎﭼﻪ و ﭘﻞ ﺑﺎرز

3-ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﺪ ﻛﺎرون 3و 4

‫4 - ﺣﺎﺷﻴﻪ‫‫ﺟﺎده ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻜﺮ و آﺑﻬﺎي روان

5- ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺞ و ﺧﺮﺳﺎن

ﺑﻨﺎي ﭼﻬﺎر ﻃﺎﻗﻲ ﻣﻨﺞ:

‫اﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻛﻮﻫﻲ رﻓﻴﻊ و در ارﺗﻔﺎع 2500 ﻣﺘﺮي از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ در ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺎده اي ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮاي‫ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻛﺎروان ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎي اﺻﻠﻲ داراي ﭼﻬﺎر ﺑﺮج ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 7‫ﻣﺘﺮ و دروازه اي ﺟﻬﺖ ﻋﺒﻮر ﻛﺎروان ﻫﺎ و ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي اﺧﺬ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﻣﺖ ﺟﺎده ﺑﻮده‫اﺳﺖ.

‫‫اﻣﺎﻛﻦ زﻳﺎرﺗﻲ و ﺳﻴﺎﺣﺘﻲ

‫1- اﻣﺎﻣﺰاده ﺷﻬﺴﻮار(40 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻏﺮب ﻟﺮدﮔﺎن، روﺳﺘﺎي ﺷﻬﺴﻮار)

‫2- اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ (25ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻏﺮب ﻟﺮدﮔﺎن روﺳﺘﺎي ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ)

‫3- اﻣﺎﻣﺰاده ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ( 45 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻏﺮب ﻟﺮدﮔﺎن، روﺳﺘﺎي ﺑﻴﺪﻟﻪ)

‫4- اﻣﺎﻣﺰاده ﻣﻴﻞ ﺷﺎه ﺑﺎرز(70 كيلومتر غرب لردگان  ، روستاي بارز )

‫ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﻟﺮدﮔﺎن:

‫ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ‫دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد:

‫1- ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﻋﺸﺎﻳﺮي

‫2- ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺷﻬﺮي

‫3- ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮع در ﺳﺮاﺳﺮ ﻧﻘﺎط ﻋﺸﺎﻳﺮي،‫روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺷﻬﺮي راﻳﺞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﺳﻮﻏﺎت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن

‫ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻓﺮش ﻫﺎي ﻛﺮك و اﺑﺮﻳﺸﻢ، اﻟﺒﺴﻪ ﻣﺤﻠﻲ، ﮔﻠﻴﻢ ﺑﺎﻓﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و‫ﻋﺸﺎﻳﺮي ﺷﺎﻣﻞ: ﭼﻨﺘﻪ ﺑﺎﻓﻲ، ورﻳﺲ ﺑﺎﻓﻲ، ﻧﻤﻜﺪان، ﻣﻔﺮش و .... از ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﻣﻄﺮح‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن اﺳﺖ. اﻧﻮاع ﻟﺒﻨﻴﺎت ) ﻛﺸﻚ، ﻗﺎرا، روﻏﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ(، ﻋﺴﻞ و اﻧﻮاع داروﻫﺎي‫ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﺳﻮﻏﺎت اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ.

زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ:

‫زﺑﺎن اﻳﻦ ﻗﻮم اﺻﻴﻞ، ﻟﺮي ﺑﺨﺘﻴﺎري اﺳﺖ. اﻳﻦ زﺑﺎن ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ دري اﺳﺖ ﻛﻪ‫ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ دﺳﺘﺨﻮش ﺣﻮادث ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻨﻮع زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﺮدم، ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ و‫ﺑﺮﺧﻮردار از اﺻﺎﻟﺘﻲﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﺖ و ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﻲ، ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﺒﻜﻲ زﻳﺒﺎ و‫ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻳﻜﻲ از ﻛﺎﻣﻠﺘﺮﻳﻦﻧﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﻲ و‫ﺳﻨﺘﻲ را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزد.

منبع تصوير:http://www.abrarnews.com

جمعه چهارم 9 1390

امامزاده شهسوار

امامزاده محمد شهسوار در 45 كيلومتري شهرستان لردگان در روستاي شهسوار واقع است و سكنه آن عمدتا به شهرك شهسوار واقع در شهرستان لردگان مهاجرت كردند كه دليل آن وجود گسل هاي در اطراف روستا مزبور و احتما رانش زمين بود در حال حاضر تعداد كمي از آنان باقي ماندند كه به كار كشاورزي و دامداري سرگرمند . امام زاده محمد شهسوار (ع) از سمت شرق به كوهي با شكوه محدود و چسبيده است و از سمت غرب به باغي زيبا با ميوه ‌هاي انگور-انار-انجير زرد و ... چسبيده مي ‌شود و از شمال به خانه هاي مسكوني و تقريبا ويران و از سمت غرب نيز به مزارع باير حاوي درختان بلوط كشاورزي محصور مي ‌شود و كلا سرتاسر اين محدوده را كوه ها فراگير شدند . اين روستا در حد فاصل استان چهار محال و بختياري و خوزستان واقع شده داراي آب و هواي معتدل و مراتع سرسبز با گونه ‌هاي مختلف در ختان از جمله بلوط واقع شده رود خروشان كارون از دور جلوهاي ديگر به آن بخشيده . داراي آثار باستاني مختلف از جحمله آب انبار بقاياي پل هاي قديمي مي‌ باشد و داراي جاده خاكي مي ‌باشد. و چون اين روستا مهمترين قطب زيارتي اين شهرستان و يا حتي استان مي‌ باشد به امكانات رفاهي و مسير دسترسي به بيشتر بايد رسيد .
اين ارامگاه در سال 1382 به ثبت ملي رسيده است . با شماره ثبت 8348 است .

منبع:www.vefagh.co.ir

دوشنبه نهم 8 1390
X