دسته
اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان چهارمحال و بختياري
ايران در يك نگاه
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 113216
تعداد نوشته ها : 44
تعداد نظرات : 15

بام ایران

Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺣﺪود ۳۲۴۸ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲﻛﺸﻮر در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن‫ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﻓﺎﺻﻠﻪ ۱۶۲ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن ﻗﺮار‫دارد. از ﺷﺮق ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ و از ﻏﺮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن‫ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺷﻬﺮ ﻟﺮدﮔﺎن:

‫اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع 1800 ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ در داﻣﻨﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲﻛﻮه آﺛﺎر ﻋﺠﻢ ( آس ﺟﻢ و آب ﺑﺎغ‫در 31 درﺟﻪ و 25 دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و 50 درﺟﻪ و 45 دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲﻗﺮار دارد )و ﺷﺎﻣﻞ 4‫ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي، ﻓﻼرد، ﺧﺎﻧﻤﻴﺮزا و ﻣﻨﺞ اﺳﺖ. دﺷﺖ ﻟﺮدﮔﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ اي ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﻛﺎﻣﻼً‫ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﭼﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﺑﻠﻮط ﺑﻮده، ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﮔﺮداﮔﺮد ﺑﻠﻨﺪﻳﻬﺎي ﺷﻬﺮ را ﻫﻨﻮز ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﺑﻠﻮط ﻣﺰﻳﻦ‫ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﻗﻠﺐ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي زاﮔﺮس و در ﻣﻴﺎن ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺎرون داراي ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي‫ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ و ﺑﺎ ارزﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻲ ﮔﻤﺎن دﻳﺪار از اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮش آب و ﻫﻮا ﺳﺮاﺳﺮ‫ﻟﻄﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

‫وﺟﻪ ﺗﺴﻤﻴﻪ ﻟﺮدﮔﺎن:

‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن ﺑﻪﻫﺰاره ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﺑﺮ‫ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻧﺎم ﻟﺮدﮔﺎن ﺑﺎرﻫﺎ در ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮي آﺑﺎد و ﭘﺮ روﻧﻖ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻧﺎﺻﺮ‫ﺧﺴﺮو ﻗﺒﺎدﻳﺎﻧﻲ ﺿﻤﻦ دﻳﺪار از اﻳﻦ ﺷﻬﺮ در ﺳﻔﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد از ﻟﺮدﮔﺎن ﻧﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آورده اﺳﺖ.

اﻫﻢ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ- ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن:

‫آﺑﺸﺎر آﺗﺸﮕﺎه، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭘﺮوز، ﭼﺸﻤﻪ ﺳﻨﺪﮔﺎن، ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮم (ﻟﺮدﮔﺎن و ﻣﺎﻟﺨﻠﻴﻔﻪ)، ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﺑﻠﻮط‫ﻣﻨﻄﻘﻪ، رودﺧﺎﻧﻪﺧﺮﺳﺎن، اﻣﺎﻣﺰاده ﺷﻬﺴﻮار، ﺑﻨﺎي ﭼﺎرﻃﺎﻗﻲ ﻣﻨﺞ، اﻣﺎﻣﺰاده ﻣﻴﻞ ﺷﺎه ﺑﺎرز، ﺣﺎﺷﻴﻪ‫رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﺳﺎن، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ارﻣﻨﺪ و ﺑﺎرز، اﻣﺎﻣﺰاده ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه‫ﺳﺒﺰ ﻛﻮه، ﭼﺸﻤﻪﻣﻴﺸﺎن، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭼﻬﺎرﻃﺎق.

ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﻟﺮدﮔﺎن:

‫آﺑﺸﺎر آﺗﺸﮕﺎه، ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮم ﻟﺮدﮔﺎن، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ارﻣﻨﺪ، دﺷﺖ ﺷﻘﺎﻳﻖ ﺗﻨﮓ ﻻﺑﻴﺪ، ﺗﻨﮓ‫ﻣﺴﻦ

آﺑﺸﺎر آﺗﺸﮕﺎه:

‫اﻳﻦ آﺑﺸﺎر در ﻧﺰدﻳﻜﻲ روﺳﺘﺎي آﺗﺸﮕﺎه در دره اي زﻳﺒﺎ و دﻟﮕﺸﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل 3 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ، در205‫ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮ ﻛﺮد (ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن) و 45ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮ ﻟﺮدﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﺴﻴﺮ اﻳﻦ‫آﺑﺸﺎر ﭘﻮﺷﻴﺪه از اﻧﺒﻮه درﺧﺘﺎن ﻛﻬﻨﺴﺎل ﺑﻠﻮط، ﮔﺮدو و ﭼﻨﺎر اﺳﺖ. ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي ﻫﺎ و‫آﺑﺸﺎرﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ، زﻳﺒﺎﺋﻲ آن را دو ﭼﻨﺪان ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻓﺮح‫ﺑﺨﺶ ﺑﺮاي ﺗﻔﺮج در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮم ﻟﺮدﮔﺎن:

‫ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮم در ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﻟﺮدﮔﺎن ﻗﺮار دارد. اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻛﺸﺎورزي ﻣﻨﻄﻘﻪﻳﻜﻲ از‫ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود. ﻣﻨﺎﻇﺮ زﻳﺒﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد، ﻓﻀﺎي‫ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺗﻔﺮﻳﺢ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ.

‫ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ارﻣﻨﺪ:

‫اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 52 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮ ﻟﺮدﮔﺎن واﻗﻊ اﺳﺖ. ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﺑﻠﻮط، رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮوﺷﺎن‫ارﻣﻨﺪ، و ﻣﺮاﺗﻊ ﻏﻨﻲ، از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ارﻣﻨﺪ اﺳﺖ. جرﻳﺎن داﺋﻤﻲ و ﭘﺮ آب رودﺧﺎﻧﻪ‫ارﻣﻨﺪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺴﺎﻋﺪي را ﺑﺮاي ورزش و ﻗﺎﻳﻘﺮاﻧﻲ و  ماﻫﻴﮕﻴﺮي اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

اﻣﺎﻛﻦ زﻳﺎرﺗﻲ و ﺳﻴﺎﺣﺘﻲ:

‫1- اﻣﺎﻣﺰاده ﭘﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ( ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 5 ﺟﺎده ﻟﺮدﮔﺎن رﻳﮓ)

‫2- اﻣﺎﻣﺰاده ﺟﻌﻔﺮ ( ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 4 ﺟﺎده ﻟﺮدﮔﺎن ﻣﻨﺞ()

‫3- اﻣﺎﻣﺰاده ﺑﻮﮔﺮ

‫ﺑﺨﺶ ﻓﻼرد:

‫ﺑﺨﺶ ﻓﻼرد در ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن ﻗﺮار دارد و از اﺗﺼﺎل ﻓﻼرد و ﭘﺸﺘﻜﻮه ﺗﺸﻜﻴﻞ‫ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺮﻛﺰ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ مﺎﻟﺨﻠﻴﻔﻪ ﻧﺎم دارد. ﻓﺎﺻﻠﻪ ي اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 55 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺗﺎ‫ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن160 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ. دﺷﺖ ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﭘﺮ آب ﻓﻼرد در ﻣﺠﺎورت ﻛﻮه ﻫﺎي زﻳﺒﺎ و ﭘﻮﺷﻴﺪه از‫ﺟﻨﮕﻞ، زﻳﺒﺎﻳﻲﻣﺴﺤﻮر ﻛﻨﻨﺪه اي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ.

‫ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي:

‫ﭼﺸﻤﻪ ﺳﻨﺪﮔﺎن، ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭘﺮوز، ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮم ﻣﺎﻟﺨﻠﻴﻔﻪ، ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﺳﺎن ( در روﺳﺘﺎي‫دﻣﺎب)، ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻴﺸﺎن، ﭼﺸﻤﻪ ﭼﻴﺮَﻧﻮ، ﭼﺸﻤﻪ و اﻣﺎﻣﺰاده ﺷﻬﺮﻳﺎر

‫ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭘﺮوز:

‫اﻳﻦ ﭘﺎرك در ﻏﺮب ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻟﺨﻠﻴﻔﻪ و 55 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﺮق ﺷﻬﺮ ﻟﺮدﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﺎﻳﻪﺳﺎر ‫ﮔﺴﺘﺮده درﺧﺘﺎن ﻛﻬﻨﺴﺎل و ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﻚ ﻛﺸﻴﺪه ﭼﻨﺎر و آب ﮔﻮارا در ﻛﻨﺎر اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد در‫آن، ﻣﺤﻴﻄﻲ آرام و ﺟﺬاب را ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.

‫ﭼﺸﻤﻪ ﺳﻨﺪﮔﺎن:

‫اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎ آﺑﻲ ﮔﻮارا در 5 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﺮق ﻣﺎﻟﺨﻠﻴﻔﻪ و 60 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺮار دارد.‫اﻃﺮاف اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد درﺧﺘﺎن ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺳﺎﻳﻪ ﺳﺎر ﻣﺼﻔﺎي آن روزاﻧﻪ ﭘﺬﻳﺮاي ﻋﺪه زﻳﺎدي از‫ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

‫‫اﻣﺎﻛﻦ زﻳﺎرﺗﻲ و ﺳﻴﺎﺣﺘﻲ

 ‫1- اﻣﺎﻣﺰاده ﺣﺴﻦ (50 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﺮق ﻟﺮدﮔﺎن) اﻳﻦ اﻣﺎﻣﺰاده در ﻣﺴﻴﺮ ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭘﺮوز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

‫2- اﻣﺎﻣﺰاده اﺣﻤﺪ ﺷﻴﺮ ﻣﺮد(ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 50 ﺟﺎده ﺑﺎغ ﺑﻬﺰاد)

‫ﺑﺨﺶ ﻣ‪ﻨﺞ

‫ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺞ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻟﺮدﮔﺎن ( در 180 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن و 20 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺮﻛﺰ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن) و در ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﺨﺶ‫از دو دﻫﺴﺘﺎن ﻣﻨﺞ، اوره- ﺑﺎرز ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺣﺪود 78 ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً‫ﺑﻠﻮط و ﺑﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه اي را ﺑﺮاي ﻣﺮدم و ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻮﻳﮋه در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ. اﻳﻦﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺟﻮي ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻠﻲ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﺎﺣﺘﻲ ﻛﺎرون 3و4 ﭘﺬﻳﺮاي ﻣﺴﺎﻓﺮان زﻳﺎدي از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻫﻤﺠﻮار ﻣﻲ‫ﺑﺎﺷﺪ.

‫ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي:

‫1- ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭼﻬﺎرﻃﺎق

2- درﻳﺎﭼﻪ و ﭘﻞ ﺑﺎرز

3-ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﺪ ﻛﺎرون 3و 4

‫4 - ﺣﺎﺷﻴﻪ‫‫ﺟﺎده ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻜﺮ و آﺑﻬﺎي روان

5- ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺞ و ﺧﺮﺳﺎن

ﺑﻨﺎي ﭼﻬﺎر ﻃﺎﻗﻲ ﻣﻨﺞ:

‫اﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻛﻮﻫﻲ رﻓﻴﻊ و در ارﺗﻔﺎع 2500 ﻣﺘﺮي از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ در ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺎده اي ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮاي‫ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻛﺎروان ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎي اﺻﻠﻲ داراي ﭼﻬﺎر ﺑﺮج ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 7‫ﻣﺘﺮ و دروازه اي ﺟﻬﺖ ﻋﺒﻮر ﻛﺎروان ﻫﺎ و ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي اﺧﺬ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﻣﺖ ﺟﺎده ﺑﻮده‫اﺳﺖ.

‫‫اﻣﺎﻛﻦ زﻳﺎرﺗﻲ و ﺳﻴﺎﺣﺘﻲ

‫1- اﻣﺎﻣﺰاده ﺷﻬﺴﻮار(40 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻏﺮب ﻟﺮدﮔﺎن، روﺳﺘﺎي ﺷﻬﺴﻮار)

‫2- اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ (25ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻏﺮب ﻟﺮدﮔﺎن روﺳﺘﺎي ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ)

‫3- اﻣﺎﻣﺰاده ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ( 45 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻏﺮب ﻟﺮدﮔﺎن، روﺳﺘﺎي ﺑﻴﺪﻟﻪ)

‫4- اﻣﺎﻣﺰاده ﻣﻴﻞ ﺷﺎه ﺑﺎرز(70 كيلومتر غرب لردگان  ، روستاي بارز )

‫ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﻟﺮدﮔﺎن:

‫ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ‫دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد:

‫1- ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﻋﺸﺎﻳﺮي

‫2- ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺷﻬﺮي

‫3- ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮع در ﺳﺮاﺳﺮ ﻧﻘﺎط ﻋﺸﺎﻳﺮي،‫روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺷﻬﺮي راﻳﺞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﺳﻮﻏﺎت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن

‫ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻓﺮش ﻫﺎي ﻛﺮك و اﺑﺮﻳﺸﻢ، اﻟﺒﺴﻪ ﻣﺤﻠﻲ، ﮔﻠﻴﻢ ﺑﺎﻓﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و‫ﻋﺸﺎﻳﺮي ﺷﺎﻣﻞ: ﭼﻨﺘﻪ ﺑﺎﻓﻲ، ورﻳﺲ ﺑﺎﻓﻲ، ﻧﻤﻜﺪان، ﻣﻔﺮش و .... از ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﻣﻄﺮح‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن اﺳﺖ. اﻧﻮاع ﻟﺒﻨﻴﺎت ) ﻛﺸﻚ، ﻗﺎرا، روﻏﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ(، ﻋﺴﻞ و اﻧﻮاع داروﻫﺎي‫ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﺳﻮﻏﺎت اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ.

زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ:

‫زﺑﺎن اﻳﻦ ﻗﻮم اﺻﻴﻞ، ﻟﺮي ﺑﺨﺘﻴﺎري اﺳﺖ. اﻳﻦ زﺑﺎن ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ دري اﺳﺖ ﻛﻪ‫ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ دﺳﺘﺨﻮش ﺣﻮادث ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻨﻮع زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﺮدم، ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ و‫ﺑﺮﺧﻮردار از اﺻﺎﻟﺘﻲﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﺖ و ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﻲ، ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﺒﻜﻲ زﻳﺒﺎ و‫ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻳﻜﻲ از ﻛﺎﻣﻠﺘﺮﻳﻦﻧﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﻲ و‫ﺳﻨﺘﻲ را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزد.

منبع تصوير:http://www.abrarnews.com

جمعه چهارم 9 1390

تالاب گندمان: تالاب گندمان به عنوان يكي از آبگيرهاي حوزه آبريز آق بلاغ با فاصله‌اي نه‌چندان دور از تالاب چغاخور قرار گرفته است، به طوري كه بخشي از خورجي تالاب چغاخور به اين تالاب سرآزير مي‌شود. پوشش دايمي آب اين تالاب در حدود 700 هكتار است. اطراف آن نيز همچون تالاب چغاخور پوشيده از مرغزاري زيباست كه معمولاً به عنوان مرتع غني براي چرا احشام استفاده مي‌شود. چشمه‌هاي اطراف تالاب علاوه بر آنكه مكان مناسبي براي گذران اوغات فراغت به شمار مي‌آيند، آب تالاب را نيز تامين مي‌كنند. از انواع پرندگان دايمي و مهاجري كه در تالاب شناسايي شده‌اند ميتوان به انواع مرغابي‌ها، كوكر و آنقوت اشاره كرد.

از امكانات ويژه تفريحي و ورزشي اطراف تالاب، پرورش و نگهداري اسب و همچنين سواركاري در مرغزار پيرامون تالاب استسنت پرورش اسب از زمانهاي بسيار دور در اين منطقه، بخصوص در بين قبايل بختياري معمول بوده و نژاد ويژه‌اي به وجود آورده است كه آميزه‌اي از نژاد بومي و عربي مي‌باشد.

جاذبه هاي طبيعي چهارمحال بختياري (1)
جمعه چهارم 9 1390

چشمه ديمه در منطقه كوهرنگ در مجاورت روستايي به همين نام كه اهالي آنرا به كيكاووس از قهرمانان شاهنامه نسبت مي دهند قرار دارد .

 

چشمه ديمه

 

اين چشمه سر چشمه ي اصلي زاينده رودقبل ازايجاد تونل هاي كوهرنگ و در 12 كيلو متري چلگرد در مجاورت روستاي ديمه واقع شده و تا مركز استان 85 كيلو متر فاصله دارد آب اين چشمه از گوارا ترين آبهاي جهان است و خواص درماني نيز دارداز جمله جلوگيري از پوسيدگي دندان و درمان سنگ كليه .

 

چشمه ديمه

 

اين مكان به دليل دارا بودن فضاهاي سرسبز و خرم و راه دسترسي آسفالته و سرويس بهداشتي و سكوي نشيمن اطراف خود از دير باز به عنوان يكي از تجمع گاه هاي ايلات و عشاير بختياري و گردشگران شناخته شده است .

 

مناظر زيب و چشمگير و فضاسازي اطراف چشمه ، اين مكان را در رديف زيباترين گردشگاههاي شهرستان كوهرنگ قرار داده است.

 

 

چشمه ديمه

 

 

منبع:www.beytoote.com

پنج شنبه سوم 9 1390
X