دسته
اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان چهارمحال و بختياري
ايران در يك نگاه
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 112275
تعداد نوشته ها : 44
تعداد نظرات : 15

بام ایران

Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
ارتفاعات
اين استان در مجموع منطقه‌اي است كوهستاني در امتداد سلسله جبال زاگرس كه از شمال غربي به طرف جنوب شرقي امتداد دارد و بلندترين نقطه استان در زردكوه بختياري به ارتفاع ۴۳۰۰ متر و پست ترين نقطه آن در ناحيه شرقي استان واقع شده است.
ارتفاعات استان اغلب پوشيده از برف بوده و جزء كانونهاي آبگير دائمي ايران محسوب مي‌گردند. نقش اساسي اين ارتفاعات تخليه رطوبت جريان‌هاي مرطوب است و به لحاظ اينكه عمود بر جريانهاي مرطوب غربي قرار دارد موجب تخليه بار آنها شده و غالباً نوع بارش‌هاي پاييزه و زمستانه بصورت برف به ارتفاعات مي‌نشينند اين جريانات معمولاً جريانات مديترانه‌اي هستند كه رطوبت حاصل از درياي مديترانه را با خود در منطقه مركزي تخليه مي‌كنند.
 
عرض جغرافيايي
استان چهارمحال وبختياري از گستردگي زيادي برخوردار نيست لذا اين فاكتور در تنوع اقليمي استان تأثير گسترده‌اي ندارد اما در مقياس كوچك برعوامل جوي چون ساعات آفتابي و تابش خورشيدي در محور شمالي – جنوبي استان اثرگذار است.
 
پوشش گياهي
پوشش گياهي غالباً حاصل و نتيجه نوع اقليم منطقه است كه به نوعي خود نيز در سطحي محدود بر اقليم منطقه، بخصوص در خرد اقليم منطقه اثرگذار است. در مجموع توزيع بارش دراستان باعث ايجاد تنوع گياهي بسيار درمنطقه شده و وجود پوشش گياهي متنوع درغرب و مراتع جنگلي و انواع پوشش گياهي درغرب منطقه مابين اقليم نسبتاً متنوع استان است.
 
منابع آب
وجود منابع آبي بر تعديل آب و هواي مناطق مجاور آن كمك مي‌نمايد. شبكه آبهاي روان منطقه به دو بخش تقسيم مي‌شود كه قسمتي به سمت حوزه زاينده رود جاري شده و بخش ديگر حوزه كارون را بوجود مي‌آورد. رودخانه‌هاي استان بالغ بر ۲۰۰ رودخانه كوچك و بزرگ مي‌باشد كه علاوه بر ساير منابع آبي به اقليم و ريز اقليم مناطق مختلف استان اثرگذار بوده علاوه بر آن با ايجاد پوشش گياهي متنوع بصورت طبيعي و يا مزارع و باغات ايجاد شده توسط انسان بر اقليم بطور غير مستقيم اثرگذاراست.
خلاصه نتايج تعيين اقليم شهركرد با روشهاي مختلف
 
  ضرايب بدست آمده   اقليم محاسبه شده   نوع طبقه بندي  
 
  ۳۲/۳   نيمه استوايي   هانسن  
             
  ۸۳/۱۸۹   فوق معتدل   ضريب اعتدال  
             
  ۳۱۵   نيمه خشك   بلور  
             
  ۱۴/۷   نيمه خشك   دومارتن  
             
  ۰/۰۹   فرا خشك   سليانينوف  
             
  ۰/۷۳   استپ جنگلي   ايوانف  
             
  ۰/۷۶   نيمه مرطوب   بارات  
             
  ۲۷/۵   خشك سرد   آمبرژه  
             
  ۶۵   نيمه مرطوب   خوش اخلاق  
             
  ۲۰/۸   با زمستان نسبتاً سرد و نيمه مرطوب   گورزينسكي  
             
  ۱/۷۷   نيمه مرطوب با تابستان معتدل و زمستان بسيار سرد   دكتر كريمي  
             
      معتدل سرد با تابستان گرم و خشك   كوپن  
             
      استپي سرد   گوسن  
 
خلاصه نتايج تعيين اقليم بروجن با روشهاي مختلف
 
  ضرايب بدست آمده   اقليم محاسبه شده   نوع طبقه بندي  
 
  ۳۲   نيمه استوايي   هانسن  
             
  ۷۵/۰۶   فوق معتدل   ضريب اعتدال  
             
  ۱٩٩   خشك   بلور  
             
  ۹/۷   خشك   دومارتن  
             
  ۰/۰۷   فرا خشك   سليانينوف  
             
  ۰/۵۳   استپي   ايوانف  
             
  ۰/۲۲   نيمه خشك   بارات  
             
  ۳۷/۲۹   خشك سرد   آمبرژه  
             
  ۱۸/۳   نيمه خشك   خوش اخلاق  
             
  ۲۰/۱۲   بحري با زمستان سرد و خشك   گورزينسكي  
             
  ۲/۶   نيمه مرطوب با تابستان معتدل و زمستان بسيار سرد   دكتر كريمي  
             
      معتدل سرد با تابستان گرم و خشك   كوپن  
             
      استپي سرد   گوسن  
 
خلاصه نتايج تعيين اقليم كوهرنگ با روشهاي مختلف
 
  ضرايب بدست آمده   اقليم محاسبه شده   نوع طبقه بندي  
 
  ۳۲/۴   نيمه استوايي   هانسن  
             
  ۶۶/۰۹   بسيار معتدل   ضريب اعتدال  
             
  ۱۴۰۷   مرطوب   بلور  
             
  ۷۴۰۷   بسيار مرطوب   دومارتن  
             
  ۰/۴۲   نيمه خشك شديد   سليانينوف  
             
  ۳/۷۸   بسيار مرطوب جنگلي   ايوانف  
             
  ۱۰/۰۵   مرطوب جنگلي   بارات  
             
  ۳۲۳/۷   خيلي مرطوب   آمبرژه  
             
  ۱۲۱/۴   خيلي مرطوب خيلي سرد   خوش اخلاق  
             
  ۲۷/۹   بحري با زمستان سرد و مرطوب   گورزينسكي  
             
  ۰/۳۷   بسيار مرطوب با تابستان معتدل و زمستان بسيار سرد   دكتر كريمي  
             
  Dcbs   معتدل سرد با تابستان خنك و خشك   كوپن  
             
      استپي سرد   گوسن  
 
خلاصه نتايج تعيين اقليم لردگان با روشهاي مختلف
 
  ضرايب بدست آمده   اقليم محاسبه شده   نوع طبقه بندي  
 
  ۳۱/۵   نيمه استوايي   هانسن  
             
  ۹۸/۹   فوق معتدل   ضريب اعتدال  
             
  ۵۴۰   نيمه مرطوب   بلور  
             
  ۲۱/۳   مديترانه‌اي   دومارتن  
             
  ۰/۲۹   خشك   سليانينوف  
             
  ۰/۸۳   استپ جنگلي   ايوانف  
             
  ۲/۶   نيمه مرطوب   بارات  
             
  ۸۶/۹   مرطوب   آمبرژه  
             
  ۴۷/۶   نيمه مرطوب سرد   خوش اخلاق  
             
  ۲۰/۸   بحري با زمستان ملايم و نيمه مرطوب   گورزينسكي  
             
      نيمه مرطوب با تابستان گرم و زمستان سرد   دكتر كريمي  
             
  Cas   نيمه گرمسيري با تابستان گرم و خشك   كوپن  
             
      مديترانه‌اي گرم و خشك   گوسن  
 

www.chaharmahalmet.ir:منبع


جمعه بیست و نهم 7 1390
X